Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.2.19-23

Amaç: Hastanede çalışmakta olan yardımcı sağlık personelleri çoğu zaman hastaların şikayetlerine göre baş-vurmaları gereken branş hakkında danıştıkları kişilerdir. Bu çalışmanın amacı hekim dışı sağlık personelleriningöğüs cerrahisinin ilgi alanları açısından bilgi düzeylerini ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntemler: Hastanemizde çalışan yardımcı sağlık personellerine gönüllük esasına dayanarak anketyapıldı. Anketler çalışmaya katılmayı kabul eden 35 kişiye dağıtıldı ve cevaplandıktan sonra toplandı. Elde edi-len veriler IBM SPSS Statistics 15.0 ile analiz edildi.

Bulgular: Ankete katılan 35 hastane çalışanının %62.9’u (n:22) sekreter ve %37.1’i (n:13) hemşire idi. Çalışma-ya katılanların çoğu (n:31,%88.6) hastanede çalışan göğüs cerrahisi uzmanını tanıdığını belirtmekteydi. Katılım-cılara göğüs kafesi bölgesindeki organlar sorulduğunda %94.3’ü (n:33) akciğerin, %91.4’ü (n:32) kalbin, %100’ü (n:35) böbreğin, %94.3’ü (n:33) dalağın ve %88.6’sı (n:31) safra kesesinin lokalizasyonunu doğru bilmekteydi. Timusun göğüs kafesinde olduğunu bilenlerin oranı ise %20 (n:7) idi. Göğüs cerrahisi tarafından tedavi edilen hastalıklara verilen cevaplar değerlendirildiğinde göğüs travmaları, kaburga kırıkları ve göğüs kafesi deformi- teleri yüksek oranda doğru bilinmişti. Özofagus, mediasten, timus bezi ve diafragma hastalıkları ile bölgesel hiperhiroziste doğru cevap oranları düşüktü. Akciğer operasyonlarının göğüs cerrahisi tarafından yapıldığının bilinme oranı %68.6 (n:24) iken, hemşire grubunda bu oran %100 (n:13), sekreter grubunda ise %50 (n:11) idi. Meme ameliyatları ayrı olarak branş bazında sorgulandığında tüm katılımcıların %82.9 (n:29)’u genel cerrahi cevabını vermekteydi. Bu oran sadece hemşire grubunda çalışıldığında %100 olarak bulundu. Çalışma genelin- de hemşire grubunun doğru yanıt oranlarının sekreter grubuna göre daha fazla olduğu gözlemlendi.Sonuç: Bu çalışma hekim dışı sağlık çalışanları arasında göğüs cerrahisi konusunda bilgi ve farkındalık dü-zeyinin yeterli olmadığını, özellikle hasta yönlendirmede görevli sekreterlerin bu konuda eğitime ihtiyaçlarıolduğunu ortaya koymaktadır.Anahtar kelimeler: Göğüs cerrahisi, Anket, İlgi alanları, Sekreter, Hemşireler

Background: Allied health personnel  are inviduals who is working in hospital and consulted by the patientswho needs to learn about which department they should apply according to their complaints.

Material and Methods: A questionaire was performed to allied health personel working our hospital basedon voluntary. The questionnaires were distributed to the 35 people who agreed to participate in the study andwere collected after answered. Obtained data was analyzed using IBM SPSS Statistics version 15.0 software program.Results: 62.9% (n = 22)  of the 35 participants were secretary and 37.1% (n = 13) were nurses. Most of thestudy participants (n = 31, 88.6%) said to know thoracic surgery specialists working in the hospital. Whenasking to participant about organs in region of thorax, of 94.3% (n:33) for lung, of 91.4% (n:32) for heart, of100% (n:35) for kidney, of 94.3% (n:33) for spleen and of 88.6% (n:31) for gallbladder knew correctly region of organs in thorax. The percentage of  Participants who knew the location of timus in the thorax was 20%(n:7). When assesment the answering to question on disease being treated by thoracic surgery, chest trauma, rib fractures and chest deformities were known highly accurate. the correct response rate to answering to question about esophagus, mediastinum, diaphragm and thymus gland diseases and regional hiperhiroz were low.68.6% (n = 24) of the participants knew that lung operations were performed by thoracic surgery and the ratio was 100% (n = 13) for nurses, and 50% (n = 11) for secretary group.When questioned about breast surgery,  %82.9 (n:29) of  all participants answered as general surgery, this ratio was %100 for nurses. The correct response rate to o questions was higher in nurses compared to secretaries.Conclusion: This study reveals that knowledge and awareness of non-physician health personnels aboutThoracic Surgery is insufficient and especially secretarias triaging patients need to be educated on this subject.

Key words: Thoracic surgery, questionnaire, State Interest, Secretary, nurses.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,270 Tekil Ziyaretçi