Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.2.16-18

Amaç: Diyabet olan hastalarda bel çevresi ve boyun çevresinin; glukoz, HBA1c lipid parametreleri ve kanbasıncı üzerine etkisini tespit etmek.

Gereç ve Yöntemler: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Endokrinoloji Kliniğine son 6 aydabaşvuran 264 Tip 2 Diabetes Mellitus tanısı olan hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların kan basıncı, boy,kilo, bel çevresi ve boyun çevresi (BÇ) ölçüldü. Ölçüm sonuçları ile  açlık plazma glukoz (APG),  A1c  lipid para- metreleri ve kan basıncı arasında verilerin korelasyonuna bakıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 264 hastanın 141’i (%53.4) kadın, 123’i (%46.6) erkekti. Hastaların ortalama yaş55.7 ± 10, VKİ 31.1 ± 5.5 kg/m², A1c %8.7±2.4, APG 181±82 mg/dL, trigliserit 182±111.7 mg/dL, HDL 42.9±11.7mg/dL, LDL 111.8±34 mg/dL, sistolik kan basıncı (SKB) 131±20 mmHg, diastolik kan basıncı (DKB) 81.6±12 mmHg, kadında bel çevresi ortalama 106±14 cm, BÇ 36.2±2.8 cm, erkekte bel çevresi ortalama 105.9±12.8 cm, BÇ 37.9±5.1 cm olarak ölçüldü. Kadınlarda ve erkeklerde ayrı ayrı analizde BKİ ile bel çevresi, BÇ, SKB, DKB arasında anlamlı pozitif korelasyon bulundu (her biri için p<0.001). Hem kadında hem erkekte boyun çevresi ile SKB, DKB trigliseritte pozitif korelasyon (sırasıyla p<0.001, p<0.001, p=0.02) tespit edilirken,  boyun çevresi ve HDL arasında negatif yönde korelasyon bulundu (p=0.09). Kadın ve erkekler diyabetik hastalarda bel çevresi ile SKB ve DKB arasında pozitif korelasyon varken (sırasıyla p<0.001, p<0.001) ve HDL arasında negatif yönde korelasyon tespit edildi (p=0.049). Bel çevresi ve boyun çevresi A1C, APG ve LDL-kolesterol arasında korelasyon tespit edilmedi.Sonuç: Bel çevresinin yanında boyun çevresi ölçümü takibi diyabetik hastalarda metabolik değişiklikleri yan-sıtan önemli ve basit fizik muayene bulgusu olarak kullanılabilir.

Anahtar kelimeler: Diabetes mellitus, Bel çevresi, Verilerin korelasyon

Aim: To evaluate the effect of Waist circumference (WC) and Neck circumference (NC) on glucose, HbA1C,lipid parameters and blood pressure in patients with diabetes.Method: Two hundred and ninety patients with Diabetes Mellitus were included in the study. Height,weight, WC, NC, glucose, HbA1c, HDL, LDL, triglyceride and blood pressure levels were noted. We assessedthe correlation between these measurements and the levels of fasting plasma glucose (FPG), HbA1c, lipid parameters and blood pressure.Results: Study population was consisted of 141 female (53.4%) and 123 male (46.6%) patients. Mean agewas 55.7 ± 10 year,  body mass index (BMI) was 31.1 ± 5.5 kg/m², HbA1c was %8.7±2.4, FPG was 181±82 mg/dL, trigliserid was 182±111.7 mg/dL, HDL was 42.9±11.7 mg/dL, LDL was 111.8±34 mg/dL, diastolic blood pressure (DBP) was 81.6±12 mmHg, sistolic blood pressure (SBP) was 131±20 mmHg. Mean WC was 106±14 cm and NC was 36.2±2.8 cm in women, mean WC was 105.9±12.8 cm and NC was 37.9±5.1 cm in men. BMI was significantly correlated with WC, SBP and DBP individually in women and men (p<0.001 for each). NC was positively correlated with SBP, DBP and triglycerides (p<0.001, p<0.001, p =0.02) and negatively correlated with HDL (p = 0.09) in all patients. WC was positively correlated with SBP and DBP (p<0.001, p<0.001) and negatively correlated with HDL (p = 0.049) in male and female diabetic patients.

Conclusion: Waist circumference and neck circumference measurements are important and simple physicalexamination methods and may reflect metabolic changes in diabetic patients.

Key words: Diabetes mellitus, Waist circumference, Correlation of data

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,265 Tekil Ziyaretçi