Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.2.1-3

Amaç: İnsidental olarak tespit edilen adrenal kitlesi olan hastalarda metabolik durumu belirlemek.

Gereç ve Yöntemler: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve MetabolizmaHastalıkları Bilim dalında Ocak 2010 ve Şubat 2014 tarihleri arasında yatırılarak fonksiyonel tarama yapılan adrenal insidentaloması olan 67 hasta çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: 67 hastanın 34’ü erkek, 33’ü kadındı. Hastaların yaş ortalaması 57.1 ± 12, tüm hastaların vücut kütleindeksi 29.1±6 kg/m² idi. Çalışmaya dahil edilen hastalara fonksiyonel tarama olarak; Cushing Sendromu, feok- romasitoma ve primer hiperaldesteronizme yönelik tarama testleri uygulandı. 67 hastanın 8 tanesi fonksiyone olarak (6 feokromasitoma, 1 Cushing Sendromu, 1 primerhiperaldesteronizm) tespit edildi. Hastaların 38 tane- sinde bozulmuş açlık glikozu veya tip 2 Diabetes Mellitus tespit edildi. Tüm hastaların ortalama glukoz değeri127.6±18 mg/dl, fonksiyone olmayan hastaların ortalama glukozu 129±62 mg/dl, fonksiyone olan hastaların glukoz ortalaması ise 117.2±32 mg/dl olarak ölçüldü. Tüm hastalarda sistolik kan basıncı 125±18 mm/Hg, dias- tolik kan basıncı ise 77±10.9 mm/Hg olarak ölçüldü. Fonksiyone hastaların ortalama sistolik basıncı 135±10.4 mm/Hg iken, fonksiyone olmayan hastalarda 124±19 mm/Hg tespit edildi. Tüm hastaların trigliserit, HDL, LDL kolesterol ölçümleri alındı. Sırasıyla ortalama değerleri; 157.5±83 mg/dl (normal <150mg/dl), 39.3±9.5 mg/dl (normal >40mg/dl), 120.1±37 mg/dl (normal <100mg/dl) bulundu.Sonuç: Çalışmamızda sürrenal insidentaloma hastalarının % 56’sında insülin direncini gösteren bozulmuş açlıkglukozu ve Tip 2 DM tespit edilmiştir. Klinik olarak fonksiyonel olmayan adrenal adenomların neden olduğu hafif kortizol fazlalığı tam olarak  cushingoid görüntü gelişmesi için yeterli değilse de, insülin direnci ve bunun klinik sonuçlarına neden olabilmektedir. Bu artmış vücut kütle indeksi ve/veya insidentalomalı hastalarda subk- linik cushing sendromu sıklığı ile de ilişkili olabilir.Anahtar kelimeler: Adrenal insidentalom, Cushing sendromu, İnsülin direnci

ABSTRACT: Our aim is to determine the metabolic state in patients with incidental adrenal mass.

Material and Methods: 67 patients in whom functional tests about adrenal incidental mass were assessedin University of Necmettin Erbakan, Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolism, were admitted to the study.Results: Of these 67 patients, 34 were male and 33 were female. Mean age was 57.1±12,   mean bodymass index was 29.1±6 kg/m². In patients enrolled to the study; cushing’s syndrome, pheochromocytoma, primary hyperaldosteronism tests were performed. Functional adrenal mass was detected in 8 patients (6 pheochromocytoma, 1 cushing’s syndrome, 1 primary hyperaldosteronism). Impaired fasting glucose or type2 diabetes were identified in 38 patients. Mean glucose was 127.6±18 mg/dL in all patients. Mean glucose in patients with functional and non-functional mass were 117.2±32 mg/dL and 129±62 mg/dL respectively. Mean systolic blood pressure was 125±18 mmHg, and diastolic blood pressure was 77±10.9 mmHg in all patients. Mean systolic pressure was 135±10.4 mmHg in patients with functional mass and 124±19 mmHg in patients with non-functional mass. Mean triglyceride was 157.5 ± 83 mg/dL (normal <150), HDL was 39.3 ± 9.5 mg/dL (normal <40) and LDL was 120.1 ± 37 mg/dL (normal <100) in all patients.

Conclusion: In our study, impaired fasting glucose, indicating insulin resistance and Type 2 DM were detectedin 56% of patients with adrenal incidentaloma. Although the mild cortisol excess by non-functional adrenal adenomas is not sufficient for the development of cushingoid appearance, it can lead to insulin resistance and its clinical consequences. Increased body mass index may be associated with subclinical Cushing’s syndrome in patients with incidentaloma.

Key words: Adrenal incidentaloma, Cushing’s syndrome, İnsulin resistance

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,286 Tekil Ziyaretçi