Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ004.2014.48-56

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE UYKU KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Evaluation of the Relationship Between Burnout Levels and Sleep Quality in the Intensive Care Unit Nurses

Sibel ŞENTÜRK


ÖZET
Amaç: Bu çalışma, yoğun bakım hemşirelerinin tükenmişlik düzeyleri ile uyku kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapıldı.
Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, yoğun bakım ünitesinde çalışan ve araştır- maya katılmayı kabul eden 53 hemşireyle yapıldı. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) ve Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği (PUKİ) ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımlar, Mann-Whitney U testi, Kruskall Wallis Varyans Analizi ve Sperman Korelasyon Analizi kullanıldı.
Bulgular: Araştırmaya katılan yoğun bakım hemşirelerinin duygusal tükenme alt boyutu puan or- talaması 14.45 ± 7.86, duyarsızlaşma alt boyutu puan ortalaması 3.92 ± 3.41, kişisel başarısızlık alt boyutu puan ortalaması 9.77 ± 3.92 olup, toplam PUKİ puanları ise 7.86 ± 3.58’di. Mesleği isteyerek seçme, mesleği değiştirmeyi düşünme, iş yaşamından memnun olma ve yoğun bakım ünitesinin kaygı düzeyini arttırdığını düşünme ile duygusal tükenme alt boyutu puan ortalamaları- nın istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu (p<0.01), uyku kalitesi toplam puanı ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutları puan ortalamaları arasında ise pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişkinin olduğu saptandı (p< 0.01).
Sonuç: Yoğun bakım hemşirelerinin uyku kalitesinin kötü olduğu ve düşük düzeyde tükenmişlik yaşadıkları ve aralarında anlamlı bir ilişki olduğu bulundu.
Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik; Uyku kalitesi; Yoğun bakım hemşiresi.

ABSTRACT
Objective: This study was conducted in order to explore burnout levels and to evaluate the correlation between quality of sleep in the intensive care unit nurses.
Mateials and Methods: This study; which was descriptively conducted, was made with 53 nurses who worked at the intensive care unit and accepted to participate in the study. The data were collected using Personal Information Form, Maslach Burnout Inventory and Pittsburgh Sleep Quality Index. For the data evaluation; percentages, Mann-Whitney U test, Kruskall Wallis Variances Analysis and Spearman’s Correlation Analysis were used.
Findings: Mean score for emotional exhaustion of the participant intensive care nurses was 14.45 ± 7.86, mean score for depersonalization was 3.92 ± 3.41, mean score for personal accomplishment was 9.77 ± 3.92 and total PSQI score was 7.86 ± 3.58. It was found out that there was a statistically high correlation between choosing the profession voluntarily, idea to change the profession, being satisfied with the profession and idea that working at the intensive care unit increased anxiety level and mean scores for emotional exhaustion (p<0.01); and a positive and significant correlation existed between sleep quality total score and mean scores for emotional exhaustion and depersonalization (p< 0.01).
Result: It was found out that intensive care unit nurses had poor quality of sleep and there was a significant correlation among the subscales of burnout inventory and poor quality of sleep.
Key Words: Burnout, Sleep quality, Intensive care nurse.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,998 Tekil Ziyaretçi