Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ004.2014.34-40

DİYABETİK OLMAYAN BİREYLERDE İNSÜLİN DİRENCİ MİKROALBÜMİNÜRİ İLİŞKİSİ
Association of Insulin Resistance with Microalbuminuria in Non-Diabetic Subjects

Ahmet AHSEN, Memnune Sena ULU, Akif ACAY, Alper ELBİR, Şeref YÜKSEL

ÖZET

Amaç: İnsülin direnci ve mikroalbüminüri, tip 2 diyabetli hastalarda daha belirgin olmak üzere, kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörüdür. Biz bu parametreleri diyabetik olmayan bireylerde araştırmayı amaçladık.
Gereç ve yöntemler: Çalışmamız hastanemiz iç hastalıkları polikliniğine başvuran 49 hastanın dosya verileri incelenerek insülin direnci, mikroalbüminüri düzeyi, bel kalça oranı (BKO), beden kitle indeksi (BKİ), yağ yüzdesi ve rutin biyokimyasal parametreleri kaydedildi.
Bulgular: İnsülin direnci olan hastaların mikroalbüminüri düzeyleri, BKİ, yağ yüzdeleri ve yüksek duyarlıklı C-reaktif protein (hs-CRP) düzeyleri, insülin direnci olmayanlara göre yüksekti. BKO, açlık kan şekeri, ve lipid değerleri açısından ise fark yoktu. Mikroalbüminüri düzeyi ile insülin direnci, BKİ ve yağ yüzdesi düzeyleri arasında pozitif korelasyon vardı.
Sonuç: Diyabetik hastalarda, insülin direnci ve mikroalbüminüri varlığında kardiyovasküler risk artmıştır. Bu bulguların diyabetik olmayan hastalarda da bulunması kardiyovasküler mortalite ris- kini arttıracağından daha yakın takip edilmesi gerekir.

Anahtar kelimeler: İnsülin direnci; Albüminüri; Obezite

ABSTRACT

Objective: Insulin resistance and microalbuminuria are being more pronounced risk factors for cardiovascular diseases in patients with type 2 diabetes. We aimed to investigate the relationship between these parameters in non-diabetic patients.
Materials and Methods: Fourty-nine patients, who have been admitted to the hospital and examined in terms ofinsulin resistance, microalbuminuria levels, waist-hip ratio (WHR), body mass index (BMI), fat percentage and routine biochemical parameters were recorded.
Results: Microalbuminuria levels, BMI, fat percentages and hs-CRP levels of the patients with insulin resistance were higher than those without insulin resistance.There was no difference in terms of WHR, fasting blood glucose, and lipid levels.
Conclusion: There is an increased cardiovascular risk in the presence of insulin resistance and microalbuminuria in diabetic patients. Nondiabetic subjects, with these findings, will increase the risk of cardiovascular mortality and should be followed up closely.

Key words: Insulin resistance; Albuminuria; Obesity

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,981 Tekil Ziyaretçi