Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ004.2014.24-28

BEL AĞRISI ŞİKÂYETİ VE GEÇİŞSEL LUMBOSAKRAL VERTEBRA ANOMALİSİ İLİŞKİSİ

The Relationship Between Low Back Pain and Transitional Vertebra Anomaly

Mustafa Fatih ERKOÇ, Özlem BALBALOĞLU, Murat KORKMAZ, Halil İbrahim SERİN,

ÖZET
Amaç: Bu  çalışmada amaç  bel ağrısı  şikâyetiyle  hastaneye başvuran  hastalarda herhangi  bir sebeple rutin olarak çekilmiş manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya bilgisayarlı tomografide (BT) saptanan geçişsel lumbo sakral vertebra anomalisi (GLSVA) sıklığını araştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Hastanemize son bir yılda bel ağrısı şikâyeti ile gelmiş toplam 97 ( 43 erkek, 54 kadın) hastanın çekilen 62 MRG ve 35 BT filmi retrospektif olarak GLSVA açısından taranmıştır. Bulgular: Çalışmaya alınan tüm hastalarda GLSVA görülme sıklığı %12,3, sakralizasyon %6.18 ve lumbalizasyon%18,48 olmaküzere%18,48 idi. Erkekhastaların 5’inde(%11,6) sakralizasyon, 3’ünde (%6,9) lumbalizasyon, kadınların 7’sinde sakralizasyon (% 12,9), 3’ünde (%5,5) lumbalizasyon saptandı. GLSVA sıklığı açısından kadınlar ve erkekler karşılaştırıldığında, erkeklerde daha fazla görüldüğü tespit edildi ve bu sonuç istatistiksel olarak da anlamlıydı (p=0.05).
Sonuç: Bel ağrısı şikâyeti ilen gelen hastalara yapılan BT ve MRG tetkikleri olası GLSVA açısından da dikkatlice değerlendirilmeli, ek bir patoloji olmasa bile tek başına bel ağrısı sebebi olacağı akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Bel ağrısı; Geçişsel lumbo sakral vertebra anomalisi; BT; MRG.

ABSTRACT

Objective: The aim of this study is to determine the prevalence of transitional vertebra anomaly (TVA) in the patients who were evaluated with computed tomography (CT) and magnetic reso- nance imaging (MRI) due to any reason with complaints of low back pain.
Materials and Methods: 62 MRI and 35 CT images of 97 patients (43 male, 54 female) who ad- mitted to our hospital with complaints of low back pain in one year period were evaluated in the means of transitional vertebra, retrospectively.
Results: The incidence of total TVA was 18.48% in all patients. The incidence of sacralization was 12.3% and the incidence of lumbalization was 18.48% respectively. There was 5 (11.6%) sacral- ization and 3 (6.9%) lumbalization in male subjects and there was 7 sacralization (12.9%) and 3 lumbalization (5.5%) in female subjects. In comparison of the males and females subject on the means of TVA incidence; it was detected that the prevalence of transitional vertebra was higher in males than females; which was statistically significant (p=0.05).
Conclusion: CT and MRI findings of patients due to low back pain should be carefully evaluated in terms of possible transitional vertebrae and should be kept in mind that it can cause back pain alone itself without any other pathologies.
Key words: Back pain; Transitional vertebra anomaly; CT; MRI.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 530,673 Tekil Ziyaretçi