Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ004.2014.19-23

KATARAKTI OLAN YÜKSEK MİYOPİLİ HASTALARDA KOMPLİKASYONSUZ FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

Uncomplicated Phacoemulsification Surgery Results in Patients with Cataract and High Myopia

Çiğdem HARMANCI

ÖZET
Amaç: Kataraktı olan yüksek miyopili hastalarda komplikasyonsuz fakoemülsifikasyon cerrahisi sonuçlarımızı  değerlendirmek.
Gereç ve Yöntemler: Yüksek miyopili ve aynı zamanda kataraktı mevcut olan 14 hastanın 18 gözü çalışmaya alındı. Tüm hastalara fakoemülsifikasyon ile katarakt cerrahisi ve göz içi lens implantasyonu yapıldı. Hastalar ameliyat sonrası düzeltilmiş en iyi görme keskinliği, arka kapsül kesafeti ve retina dekolmanı açısından incelendi.
Bulgular: Hastaların 4’ü kadın (%32.1), 10’ü erkek (%68.9) idi. Yaş ortalamaları 53,5±5,0 (47-64), aksiyel uzunluk ortalaması 28,28±1,39 mm (26,4-30,9), göz içi lens gücü ortalaması +6,72±3,15 dioptri (D) (+2,
+12), ameliyat öncesi logMAR’a göre düzeltilmiş en iyi görme keskinliği ortalaması 1,2±0,1 (1,0-1,8), ameliyat öncesi refraksiyon değeri ortalaması -14.73±4.18 (-23.0,-7.0), ameliyat öncesi göz içi basıncı ortalaması 14,8±1,5 mmHgApl (12-17) idi. Ortalama takip süresi 14,67±2,0 ay (12-18 ) idi. Ameliyat sonrası logMAR’a göre düzeltilmiş en iyi görme keskinliği ortalaması 0,2±0,1 (0-0,7), ameliyat sonrası göz içi basıncı ortalaması 14,7±2,1 mmHgApl (11-19), ameliyat sonrası refraksiyonun ortalama değeri 0,31±0,77 (-1,3,+1.3) idi. Ameliyat öncesi ve sonrası görme keskinliği kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı görme artışı sağlandı (p=0,0001). Ameliyat öncesi ve sonrası göz içi basıncı kıyaslandığında istatis- tiksel olarak anlamlı faklılık saptanmadı (p=0,772). Takipler boyunca hiçbir hastada retina dekolmanı izlenmedi. 2 (%11,1) hastada arka kapsül kesafeti izlendi.
Sonuçlar: Sonuç olarak ameliyat öncesi hastaların dikkatli değerlendirilmesi ve komplikasyonsuz fakoe- mülsifikasyon cerrahisi sayesinde kataraktı olan yüksek miyopili hastalarda oldukça iyi sonuçlar alınabilir. Anahtar kelimeler: Yüksek aksiyel miyopi; Katarakt; Görme keskinliği


ABSTRACT
Purpose: To evaluate the results of uncomplicated phacoemulsification cataract surgery in patients with high myopia and cataract.
Methods: In this study, 18 eyes of 14 patients with high myopia and cataract were included in the study. Phacoemulsification and intraocular lens implantation surgery was performed in all eyes. Patients were examined for postoperative best corrected visual acuity, posterior capsule opacification and retinal de- tachment.
Results: The patients were 4 women (32.1%) and 10 men (68.9%). The mean age was 53,5±5,0 (47- 64), mean axial length was 28,28±1,39 mm (26,4-30,9), mean intraocular lens power was +6,72±3,15 dioptri (D) (+2, +12), mean preoperative best corrected visual acuity by logMAR was 1,2±0,1 (1,0-1,8), mean preoperative refraction was -14.73±4.18 (-7.0,-23.0), mean preoperative intraocular pressure was 14,8±1,5 mmHgApl (12-17). Mean follow up time was 14,67±2,0 months (12-18). The mean postopera- tive best corrected visual acuity by logMAR was 0,2±0,1 (0-0,7) and mean postoperative intraocular pressure was 14,7±2,1 mmHgApl (11-19), mean postoperative refraction was 0,31±0,77 (-1,3,+1.3). In the comparison of before and after surgery, significant improvement was determined in visual acuity (p=0,0001). In the comparison of before and after surgery, no significant improvement was determined in intraocular pressure (p=0,772). During follow up none of the patients developed retinal detachment. Posterior capsular opacity was detected in 2 (%11,1) eyes.
Conclusion: As a result, careful preoperative examination of patients and with uncomplicated phaco- emulsification cataract surgery in patients with high myopia, which can be quite good results.
Key words: High Myopia; Cataract; Visual acuity.  

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 504,007 Tekil Ziyaretçi