Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ004.2014.14-18

MEDÜLLER TİROİD KARSİNOMALI HASTALARIN TAKİBİNDE FDG PET

FDG PET in the Follow-up of Medullary Thyroid Carcinoma Patients

Ebuzer KALENDER, Hasan Deniz DEMİR, Umut ELBOĞA, Hüseyin KARAOĞLAN, Ertan ŞAHİN, Y. Zeki ÇELEN

ÖZET
Amaç: Çalışmanın amacı cerrahi sonrası yüksek kalsitonin seviyelerine sahip medüller tiroid karsinomlu (MTK) hastaların takibinde florodeoksiglikoz pozitron emisyon tomografisinin (FDG PET) etkinliğini değerlendirmektedir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya yüksek kalsitonin seviyeleri nedeniyle kliniğimize FDG PET görüntüleme için yönlendirilen MTK tanılı 6 hasta dahil edildi. Bütün hastalar erkekti. Yaş ortalaması 52±8 idi.
Bulgular: Kalsitonin seviyeleri sırasıyla75 pg/ml, 90pg/ml, 94 pg/ml ve 127 pg/ml olan 4 hastada FDG PET görüntülemede MTK’nın rekürrens ya da metastazını düşündürecek  bulgu izlenmedi. Kalsitonin  seviyeleri 1300 pg/ml ve 2110 pg/ml olan 2 hastada ise FDG PET bulguları pozitifti. Bu hastalarda lenf nodu ve kemik metastazları saptandı.
Tartışma: Öyle görünüyor ki MTK’nın rutin görüntülemesinde FDG PET’e yer yoktur. Ancak burada kalsitonin seviyeleri önem arz etmektedir. Kalsitonin seviyeleri 1000 pg/ml’den yüksek hastalarda FDG PET oldukça faydalı olabilmekte ve birçok lezyon odağını tespit edebilmektedir. Ayrıca tüm vücut görüntülemeye olanak sağlaması da önemli bir avantajıdır.
Anahtar kelimeler: Medüller tiroid karsinomu, FDG PET, Kalsitonin.

ABSTRACT

Objective: The aim of study is to evaluate the impact of fluorodeoxyglucose positron emission tomography (FDG PET) in the follow-up of medullary thyroid carcionma (MTC) patients who had elevated calcitonin levels after surgery.
Materials and Methods: Six patients diagnosed with MTC who referred to our clinic for FDG PET imaging because of the elevated calcitonin levels were included. All were male. Mean age was 52±8 years.
Results: In 4 patients whose calcitonin levels were 75 pg/ml, 90pg/ml, 94 pg/ml and 127 pg/ml respectively, there was no evidence for recurrence or metastasis of MTC on FDG PET. FDG PET findings were positive in 2 patients whose calcitonin levels were 1300 pg/ml and 2110 pg/ml respectively. In these patients lymph node metastases and bone metastases were detected.
Conclusion: It seems that there is no place to FDG PET for routine imaging of MTC. But here calcitonin levels are important. In patients who have calcitonin levels higher than 1000 pg/ml FDG PET can be very useful and detect a lot of lesion foci. Also allowing to whole body imaging is a significant advantage of it.
Key words: Medullary thyroid carcinoma, FDG PET, Calcitonin.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,971 Tekil Ziyaretçi