Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ004.2014.1-6

ROMATOİD ARTRİTTE HASTALIK AKTİVİTE SKORLARI İLE KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU ARASINDAKI İLİŞKİ
Relationship Between Disease Activity Scores and Bone Mineral Density in Patients with Rheumatoid Arthritis
Mehmet UÇAR, Ümit SARP, Seyhan KARAÇAVUŞ, Elif BÖREKÇİ, Ömer NAS, Lütfü AKYOL, Özlem BALBALOĞLU

ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı Romatoid Artritli (RA) hastalarda hastalık aktivite skorları ile kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Metod: Çalışmaya Amerikan Romatizma Birliği (ACR) kriterlerine göre RA tanısı konulan ve kliniği- miz de izlenmekte olan 50 kadın hasta alındı. Olguların demografik özellikleri, şiş ve hassas eklem sayıları, hasta ve doktorun hastalık aktivitesini global değerlendirimi Vizüel ağrı skalası (VAS) ile, la- boratuar verilerinden eritrosit sedimantasyon hızı ve C-reaktif protein ve kemik mineral yoğunluğu (KMY) düzeyleri kaydedildi. Klinik skorlar olarak Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ) ve Ritchie ar- tiküler indeksi (RAİ) değerlendirildi. Olguların hastalık aktivite skoru DAS-28 indeksi ile hesaplandı. İstatiksel analizde Graph Pad Prisma V3 paket programı kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler (ortalama ± standart sapma, minimum - maksimum), değişkenlerin birbir- leri ile ilişkilerini belirlemede Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır.
Bulgular: Lomber KMY skoru ile DAS-28 ve HAQ, RAİ arasında kuvvetli korelasyon saptandı (p<0.001). Ayrıca Lomber total t skoru ile DAS-28 ve HAQ, RAİ arasında kuvvetli korelasyon saptan- dı (p<0.001) (tablo 3). Femur KMY ve femur total t skoru ile DAS-28 ve HAQ, RAİ arasında herhangi bir korelasyon yoktu (p>0.05).
Sonuçlar: Çalışmanın sonucunda hastalık aktivite parametreleri ile KMY değerleri arasında kuvvetli bir ilişkinin olması özellikle enflamasyonun ağır seyrettiği ve tedaviye rağmen enflamasyonun bas- kılanamadığı hastalarda osteoporoz ve kırık riski açısından dikkatli olunması gerektiğini bildiririz. Anahtar kelimeler: Romatoid artrit; Hastalık aktivitesi; Kemik mineral yoğunluğu

ABSTRACT
Objective: In this study, we investigated the relationship between the disease activity scores and bone mineral density in patients with rheumatoid arthritis (RA ).
Methods: Fifty female patients diagnosed with RA according to the American College of Rheumatology (ACR) criteria were included in the study. The demographic characteristics of the patients, number of the swollen and tender joints, patient’s and physician’s evaluation about the disease activity by visual analogue scale (VAS), laboratory data including the erythrocyte sedimentation rate and C-reactive protein and bone mineral density (BMD) levels were recorded. The clinical parameters were assessed by the Health Assessment Questionnaire (HAQ) and Ritchie articular index (RAİ). Disease activity scores (DAS) were calculated by using DAS-28 index. Graph Pad Prisma V3 statistical analysis software package was used for the statistical analysis. Descriptive statistics (mean±standard  deviation, minimum-maximum) were used to assess the data and Pearson’s correlation test was used to assess relationships between the variables.
Results: RAI, HAQ and DAS-28 scores had a strong correlation with lumbar BMD (p <0.001). In addition, RAI, HAQ and DAS-28 scores had a strong correlation with total lumbar T score as well (p <0.001). There were no correlations between femoral BMD, total hip T scores and DAS-28, HAQ and RAI scores (p> 0.05).
Conclusion: A strong relationship between the disease activity parameters and BMD levels were detected in patients with RA. These results suggest that especially the patients with severe inflammation and in those the inflammation can not be controlled despite the treatment have greater risk for emergence of osteoporosis and fractures.

Key words: Rheumatoid arthritis; Disease activity;Bone mineral density

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 504,010 Tekil Ziyaretçi